Vilkår og betingelser for forbrukslån og Brukeravtale

Vilkår og betingelser for forbrukslån og Brukeravtale

Når du sender inn en lånesøknad for eksempel, via internett, telefon eller på annen måte gjør du dette til Axo Finans AS (998 543 320) i samarbeide med xFinans.no.

Lånesøknader gjennom www.xfinans.no går til Axo Finans AS

Ettersom du benytter våre lån- og forsikringsformedlingstjenester aksepterer du og din eventuelle medsøker disse brukervilkårene (nedenfor benevnt «Vilkår»). Når vi bruker «du/deg/din» nedenfor, omfatter dette også eventuell medsøker. Formidlingstjenesten og din godkjennelse av vilkårene innebærer at du gir xFinans.no/Axo oppdraget å etterspørre lånetilbud og/eller forsikring hos våre samarbeidspartnere på dine vegne ved søknadstilfellet. Du godkjenner også at xFinans.no/Axo Finans videresender oppgitte opplysninger til tilknyttede lån- og forsikringsgivere.

Etter din og eventuell medsøkers søknad om lån via xFinans.no/Axo Finans (nedenfor benevnt «Axo», «xFinans.no» eller «vi») undersøker Axo kontinuerlig dine muligheter for å få beste mulige lånevilkår, forsikringer og andre finansprodukter. Denne kontrolltjenesten, i tillegg til ytterligere service med lån, forsikringer og andre finanstjenester og produkter for privatpersoner, er beskrevet nedenfor (i fortsettelsen kalt «Brukeravtalen»).

1. Samtykke til kredittsjekk

Du gir samtykke til at xFinans.no/Axo og våre bankpartnere om mulig kan sende elektronisk gjenpartsbrev pr SMS og e-post.

Du erkjenner at søknaden og kredittinformasjon kan sendes via Internett til den oppgitte adressen.

Du forstår at kredittopplysninger hentes inn av Axo og av våre samarbeidspartnere.

Du er også klar over at xFinans.no/Axo ikke tar noen kredittbeslutninger og kun formidler opplysningene til forretningspartnere, slik at potensielle långivere kan vurdere din lånesøknad.

Du gir fullmakt til Axo å samle inn kredittgodkjenning og ytterligere informasjon fra banker og långivere.

2. Begrensning av xFinans.no/Axos ansvar

xFinans.no/Axo er ikke ansvarlig for skader som skyldes norsk eller utenlandsk lovgivning, norsk eller utenlandsk myndighet, krig, streik, blokader, boikott, lockout eller andre lignende omstendigheter. De forbehold med hensyn til streik, boikott og lockout gjelder også dersom xFinans.no/Axo selv blir utsatt for lignende. Skader som oppstår i andre tilfeller skal ikke erstattes av xFinans.no/Axo. xFinans.no/Axo er ikke ansvarlig i noen omstendigheter for følgeskader.

Før du søker, er det viktig at du tenker gjennom dine inntekter og utgifter, slik at du kan se hva du har råd til. En enkel måte å gjøre dette på er å bruke forbrukerrådet sitt husstands budsjett og vår forbrukslånkalkulator. Du trenger ikke vise oss din beregning. Dette er din avgjørelse.

3. Disclaimer

Som finansagent for banker og andre långivere skal vi forberede og fremme søknad om innskuddsavtaler, låneavtaler, kausjonsavtaler og/eller kortprodukter til en eller flere av de kredittinstitusjoner vi samarbeider med. Søknaden skal inneholde fullstendig og korrekt informasjon om alle relevante forhold for vedkommende produkt. Banken foretar deretter en selvstendig vurdering av søknaden der informasjon fra kunden og agenten og andre kilder legges til grunn.

Vi gjør oppmerksom på at vi, som finansagent, mottar provisjon fra de kredittinstitusjoner vi samarbeider med på bakgrunn av inngåtte avtaler om lån m.m. formidlet gjennom oss. Vi har ikke anledning til å motta godtgjørelse fra andre enn vedkommende långivere, jfr. Finansavtalelovens § 88. Vi er lovpålagt å se til at bankens og andre långivere plikter overfor kunden er oppfylt innenfor det oppdrag vi har fått fra vedkommende kredittinstitusjon. Dersom långiveren eller vi misligholder forpliktelsene i relasjon til konkrete produkter kan kunden gjøre eventuelle misligholdssanksjoner gjeldende direkte mot vedkommende långivere.

Dersom vårt eventuelle mislighold gjelder andre forhold, for eksempel investeringsråd gitt av oss, kan klager bare rettes mot banken hvis vi er tilknyttet agent for vedkommende bank etter verdipapirhandellovens § 10 – 16. For tiden formidler vi ikke konsesjonspliktige investeringstjenester/produkter.

4. Brukeravtalen

Du har i forbindelse med søknaden også blitt tilbudt og inngått en avtale med xFinans.no/Axo om ulike fordeler vedrørende din økonomi. Brukeravtalen gir deg bedre service og informasjon fra oss og andre selskaper innen vårt konsern. Dette gjelder både for privat-, bil, – bolig- og firmalån samt forsikring, kredittkort, sparing og andre finanstjenester og produkter for privatpersoner.

Brukeravtalen er kostnadsfri.

Tjenestene som tilbys gjennom Brukeravtalen varierer fra tid til annen. Se eksempelet nedenfor om kundefordelene du kan tilbys gjennom Brukeravtalen:

  • Nyhetsbrev med råd og tips om privatøkonomi
  • Tilgang til lånesupport via telefon der du kan stille spørsmål og få personlig service om lån og forsikring
  • Garantert høyt servicenivå fra våre erfarne saksbehandlere under hele søknadsprosessen, noe som øker muligheten for å få innvilget søknaden

Informasjon og fordeler i forbindelse med Brukeravtalen vil sendes ut til deg via brevpost, e – post, SMS eller andre digitale kanaler.

Brukeravtalen gjelder inntil videre, og kan sies opp når som helst av begge parter. Hvis du vil si opp avtalen, kan du gjøre dette ved å sende en e-post med «Oppsigelse Brukeravtale» til kundeservice@xfinans.no.

5. Behandling av personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til gjeldende personvern- og datavernlovgivning. Dette kan gjelde personopplysninger som ditt navn, fødselsnummer, sysselsetting, inntekt, kontonummer, adresse, telefonnummer, e-post, samt alle opplysninger som fremkommer av din lånesøknad, og informasjon utfallet av lånesøknaden, herunder eventuelle avslag. Personopplysningene om deg mottar vi fra deg, eventuelt innhenter vi dem fra Bisnode. Behandlingsansvarlig er Axo Finans AS (998 543 320), Fridtjof Nansens Plass 7, 0160 Oslo.Personopplysningene brukes til administrasjon og gjennomgang av din lånesøknad for forbrukslån. Personopplysningene behandles også for å kunne utføre våre forpliktelser overfor deg i henhold til Brukeravtalen. Personnummer må være registrert for at det ikke skal være noen tvil om identiteten din.

Opplysningene registreres i vår kundedatabase, og vil behandles for nødvendig administrasjon, produktutvikling, markedsføring, analyse og statistiske formål. Relevant personlig informasjon om tidligere lån/kreditt fra en potensiell långiver kan samles og registreres. Samarbeidspartnere til xFinans.no/Axo kan samle kredittopplysninger.

Opplysningene kan helt eller delvis sendes til andre selskaper i vårt konsern og til seriøse samarbeidspartnere for markedsføringsformål.

Personopplysningene lagres i henhold til personopplysningsloven og annen relevant lovgivning, noe som betyr at opplysningene ikke lagres lenger enn nødvendig med hensyn til formålet med behandlingen. For det formål å kunne sende relevante markedsføringshenvendelser til deg vil opplysningene kunne oppbevares i inntil 5 år.

xFinans.no/Axo kan også samkjøre personopplysninger med andre personregistre med det formål å tilføre og oppdatere vårt register med slike opplysninger, noe som er en forutsetning for god kunde- og registerpleie.

Hvis du ikke ønsker å bli kontaktet av xFinans.no/Axo for markedsføringsformål, kan du be om å bli sperret fra videre kontakt. Innenfor de begrensninger som er fastslått i personopplysningsloven, kan du når som helst kreve retting eller sletting av dine personopplysninger. Dette gjelder for eksempel der personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller mangler behandlingsgrunnlag. I slike tilfeller kan du sende en e-post til kundeservice@xfinans.no.

Du har også rett til innsyn i de personopplysninger vi har registrert om deg. Dersom du ønsker å be om innsyn, må du rette en skriftlig henvendelse til: Axo Finans AS, Fridtjof Nansens Plass 7, 0160 Oslo.